top of page

všeobecné Obchodní podmínky

Prodej vstupenek online na kulturní a sportovní akce. Společnost Wizardo s.r.o., Stařechovice - Služín 31, PSČ 798 41; IČ: 06309411, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka 101242 C (dále jen “Potterfan s.r.o.”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Wizardo s.r.o..

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro akci Lexicon 2024, která se koná 31. 8. 2024 v prostorách konferenčního centra CUBEX na Praze 4 (dále jen Akce). Zakoupením vstupenky účastník souhlasí s jejich kompletním zněním.

I.
Definice pojmů

Majitel Vstupenky
Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.lexicon.cz

Služba
Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost
Událost je veřejná společenská akce, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel
Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení, a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka
Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.lexicon.cz

Typ Vstupenky
Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

 

II.
Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Wizardo s.r.o. a majitelem vstupenky.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.lexicon.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.lexicon.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

 

III.
Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.lexicon.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce.

3.2 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím "převodem" pomocí bankovního příkazu nebo pomocí QR kódu.

3.3 V případě platby "převodem" se musí objednávky uhradit do 72 hodin od uskutečnění objednávky. V opačném případě bude objednávka stornována.

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

 

IV.
Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Wizardo s.r.o..

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

 

V.
Odstoupení od smlouvy

5.1 Pořadatel, při odstoupení od smlouvy ze strany Majitele Vstupenky do 30. 8. 2024, bude účtovat storno poplatek ve výši 30%. Od 31. 8. 2024 není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení vstupného. Pořadatel později nebude akceptovat vrácení již zaplaceného vstupného na akci, která se bude konat.

5.2 Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

  

VI.
Reklamační Řád

6.1 Není možné žádat vrácení vstupného, pokud majitel vstupenku nevyužije.

6.2 Majitele Vstupenky bere na vědomí, že v případě zrušení akce nebo změny místa či termínu akce má Majitele Vstupenky nárok pouze na vrácení ceny maximálně do výše vstupného. Veškeré náklady na doručení, manipulační poplatky, transakční poplatky, poštovné apod. se nevrací.

6.3 U Pořadatele nelze žádným způsobem uplatnit reklamaci na vstupné zakoupené mimo online systém.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

Tyto obchodní podmínky pro prodej vstupenek nabývají účinnosti dnem 31. 5. 2024

bottom of page